Duomenų apsaugos sąlygos

PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS
VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
2. Duomenys / Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
3. Duomenų subjektas – Duomenų valdytojo Klientas ar darbuotojas arba bet koks kitas asmuo, kurio Asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
5. Duomenų valdytojas – Mokymo centras „9 sritys“, UAB, įmonės kodas 303281922
6. Klientas – asmuo, kuris naudojasi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis arba anksčiau jomis naudojosi.
7. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra nustatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Mokymo centro „9 sritys“, UAB, siūlomomis paslaugomis.
8. Įmonė – Mokymo centras „9 sritys“, UAB, įmonės kodas 303281922

II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

9. Duomenų valdytojas gerbia visų savo klientų, įskaitant Įmonės svetainės https://www.9sritys.lt/ (toliau – Svetainė) lankytojų, teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
10. Duomenų valdytojo Privatumo politikoje nustatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Klientui naudojantis Įmonės siūlomomis paslaugomis.
11. Klientas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis. Naudodamiesi duomenų valdytojo svetaine, taip pat užsisakydami paslaugas bei suteikdami duomenų valdytojui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai atlikdami užsakymą svetainėje po šios politikos tekstu pažymi varnelę. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
12. Atliekant paslaugos užsakymą, Kliento reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę / juridinio asmens pavadinimą, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Klientas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
13. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip socialinio tinklo „Facebook“ paslaugomis, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko savo duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

14. Klientas sutinka, kad jo vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris Duomenų valdytojo būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais.
15. Prekių pristatymo metu Klientui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti kliento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
16. Klientas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Duomenų valdytojo partneriams, taip pat Duomenų valdytojo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.
17. Duomenų valdytojas renkama informacija apie užsakytas paslaugas ar prekes, užsakymų istorija, IP adresas, išsami informacija apie Jūsų pirkinius, mokėjimo informacija, mokėjimų istorija. Šie Asmens duomenys reikalingi, kad būtų galima įvykdyti Kliento internetu pateiktą užsakymą.
18. Duomenų valdytojas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Įmonės paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.
19. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.
20. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi; Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu Asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių reikalaujama šiuo reglamentu siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas).
21. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
22. Duomenys perduodami Duomenų tvarkytojams ir Duomenų gavėjams, kai teisę ir (ar) pareigą tai daryti atitinkamais pagrindais suteikia teisės aktai
23. Asmens duomenys Duomenų valdytojo gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.
24. Kliento yra renkami asmens duomenys tiesiogiai skirtingais būdais, pvz., kai pateikiama savo asmeninė informacija, atliekant paslaugos užsakymą kaip Klientas Įmonės svetainėje, prenumeruodami mūsų naujienlaiškį, gaudami informaciją arba elektroninius pranešimus, teikdami užklausas ar susisiekdami su Mokymo centro „9 sritys“, administracija. Šie Asmens duomenys reikalingi, kad būtų galima įvykdyti Kliento internetu pateiktą užsakymą.

VI SKYRIUSBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.