ARTIMIAUSI MOKYMAI

Naujienlaiškis

Įveskite savo el.pašto adresą

Tachografų mokymai „Vairuotojų vairavimo, darbo, poilsio režimas ir apskaitos vedimas“

15Mokymai – skirti vairuotojams, vykdantiems vidaus ir tarptautinius vežimus Europos Sąjungoje ir į trečiąsias šalis, kuriems vairavimo, darbo ir poilsio režimo apskaitą reikia vesti naudojant tachografą. Apskaitą, naudojant tachografą, privalo vesti vairuotojai, vairuojantys:

• krovinines transporto priemones, kurių maksimali leidžiama masė kartu su priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 tonos;

• keleivines transporto priemones, kurios pagal savo konstrukciją gali vežti daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant vairuotoją.


MOKYMŲ KURSĄ SUDARO:

1. Vairavimo, darbo ir poilsio režimo apskaitos vedimas:

• reikalavimai skaitmeniniams ir analoginiams tachografams, jų specifika, tachografų registruojami duomenys, laiko nustatymas ir koregavimas;

• vairuotojo vairavimo, darbo ir poilsio režimo apskaitos vedimas sugedus skaitmeniniam ar analoginiam tachografui;

• kada vairuotojas turi fiksuoti veiklos laikotarpius „kiti darbai“, „buvimas darbe“, „pertrauka darbo metu ar poilsio laikotarpis“;

• kaip ir kokius veiklos laikotarpius turi fiksuoti vairuotojas, kai vyksta paimti krovininę ar keleivinę transporto priemonę, keltu ar traukiniu, ar lengvuoju automobiliu, kuri nėra darbdavio veiklos centre (įmonėje) kur įprastai laikomos transporto priemonės;

• vairavimo, darbo ir poilsio režimo apskaitos vedimas:

        • naudojant analoginį tachografą, registracijos lapų pildymas ir apskaitos vedimas važiuojant su porininku (ekipažu);

      • naudojant skaitmeninį tachografą, tachografų kortelės, jų paskirtis;

           • sugedus, praradus ar blogai veikiant vairuotojo kortelei;

    • privalomas duomenų perkėlimo periodiškumas iš transporto priemonės skaitmeninio tachografo ir vairuotojo kortelės;

                 • spaudinių iš skaitmeninio tachografo praktinis analizavimas (vairuotojo veiklos kasdienių spaudinių iš vairuotojo kortelės ir tachografo, greičio viršijimo spaudinių ir kt.);

               • vairuotojo veiklos duomenų įvedimas rankiniu būdu į vairuotojo kortelę skaitmeninio tachografo pagalba, tuo atveju, kai vairuotojas negali naudotis transporto priemonėje įrengtu tachografu (praktiniai pavyzdžiai); simuliatorius

  • blanko, patvirtinančio vairuotojo veiklos laikotarpius pagal reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR) pildymas ir su tuo susijusios bei dažniausiai daromos klaidos;

       • kontrolės kelyje metu vairuotojo vairavimo ir poilsio režimo tikrinamas laikotarpis, vairuotojui privalomi pateikti vairavimo ir poilsio režimo apskaitos dokumentai.

zalias sauktukas 2Įmonėms pageidaujant ir iš anksto suderinus mokymų metu naudojame tachografą-treniruoklį.

Šiuo treniruokliu apmokome vairuotojus, kada ir kaip teisingai į tachografą ir (ar) vairuotojo kortelę įvesti privalomus duomenis: keliantis keltu, vairuotojo veiklos laikotarpius, kada vairuotojas neturėjo galimybės pasinaudoti transporto priemonėje įrengtu tachografu, kaip koreguoti tachografo laiką, spausdinti spaudinius ir kt.


2. Vairavimo, darbo ir poilsio režimas:

• maksimali nepertraukiamo vairavimo trukmė, privalomos pertraukos, vairavimo periodų skaičiavimo pavyzdžiai, dažniausiai daromi pažeidimai;

• kasdienis vairavimas, periodų skaičiavimo pavyzdžiai, prailgintas kasdienis vairavimas, dažniausiai daromi pažeidimai;

• kassavaitinio vairavimo trukmė, dviejų paeiliui einančių savaičių vairavimo trukmė, dažniausiai daromi pažeidimai;

• kasdienis poilsis, periodų skaičiavimo pavyzdžiai, sutrumpintas kasdienis poilsis, dažniausiai daromi pažeidimai;

• kasdienio poilsio pertraukimo galimybės ir reikalavimai įvažiuojant ir išvažiuojant iš kelto ar traukinio, dažniausiai daromi pažeidimai;

• vairavimo ir poilsio režimo reikalavimai važiuojant su porininku (ekipažu);

• Europos Komisijos sprendimas dėl kasdienio vairavimo trukmės apskaičiavimo pagal Europos Parlemento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006, kuriuo nustatyta, kaip turi būti apskaičiuotas vairavimo laikotarpis, jei vairuotojas nepasinaudojo privalomu pasinaudoti kasdienio poilsio laikotarpiu. Jo svarba vairuotojui;

• kassavaitinis poilsis, ir su juo susiję reikalavimai, periodų skaičiavimo pavyzdžiai, galimybė naudotis sutrumpintu kassavaitiniu poilsiu ir reikalavimai, susiję su kompensavimu;

• išimtys dėl kassavaitinio poilsio tik keleivinių transporto priemonių vairuotojams, teikiantiems tarptautines vienkartines keleivių vežimo paslaugas;

• vairuotojų veiksmai, kai nukrypstama nuo vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų, dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo vairuotojų (patekus į automobilių spūstis, nerandat sustojimui aikštelės, laukiant pasienyje ir kt.).


3. Lietuvoje reglamentuotos mobilių darbuotojų (vairuotojų) darbo ir poilsio laiko trukmės:

• darbo be pertraukų maksimalios trukmės ir minimalios pertraukų trukmės;

• naktinis darbas;

• maksimali kasdienio darbo trukmė, kai atliekamas naktinis darbas ir kt.


4. Kontrolę vykdančių pareigūnų įgaliojimai Lietuvoje, nustačius vairavimo, darbo, poilsio režimo ir apskaitos vedimo pažeidimus bei sankcijos, numatytos Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekse.


5. Praktinė dalis ir klausimai–atsakymai.


Dalyviai, išklausę šį mokymo kursą:

• įgis teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, susijusių su įrašymo įrangos (tachografų) naudojimu, vairavimo ir poilsio režimu, apskaitos vedimu vairuojant transporto priemonę su analoginiu ir skaitmeniniu tachografu;

• dalyviams pageidaujant bus išduoti mokymo programos kursų baigimo liudijimai.


Dėstytojas. Mokymus veda ilgametę darbo patirtį Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje ir dėstymo patirtį turintis dėstytojas.

Patirtis įgyta dalyvavus:

Europos Komisijos komitete, atsakingame už techninės pažangos teisės aktuose, susijusiuose su matavimo įranga kelių transporte, pritaikymą (tachografai) ir prie šio komiteto įsteigtoje Darbo grupėje reglamento (EEB) Nr. 3821/85 techniniam 1B priedui papildyti;

• Su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų Europos Komisijos komitete (reglamentas (EB) Nr. 561/2006, reglamentas (EEB) Nr. 3821/85, direktyva 2002/15/EB) ir prie šio komiteto įsteigtoje Darbo grupėje dėl socialinių taisyklių taikymo kelių transporte suderinimo;

• Nacionalinės rizikos valdymo grupėje, nagrinėjančioje veiksnius, sąlygojančius skaitmeninių tachografų sistemos saugumo ir (ar) funkcionavimo pažeidžiamumą ir rengiančioje  išvadas apie esamą ar galimą riziką ir kt.).


Įmonių pageidavimu, mokymus galime pravesti iš anksto sutartu laiku Jūsų įmonėje. Mokymus taip pat vedame ir šeštadieniais. Mokymų kaina sutartinė.


Mokymo kursų trukmė – 6 akademinės valandos.


Mokymai, parengti vadovaujantis:

• 1970 m. liepos 1 d. Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR);

•  2014  m.  vasario  4  d. Europos  Parlamento ir Tarybos  reglamentas  (ES)  Nr. 165/2014  dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas  Tarybos reglamentas  (EEB) Nr. 3821/85  dėl kelių  transporto  priemonėse naudojamų  tachografų  ir  iš  dalies  keičiamas Europos Parlamento  ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.  561/2006  dėl tam tikrų  su kelių  transportu susijusių  socialinių  teisės aktų  suderinimo;

•  2014 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (su vėlesniais pakeitimais);

• 2010 m. liepos 1 d. reglamentas (ES) Nr. 581/2010 dėl ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonių ir vairuotojų kortelių;

• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo ir kitais teisės aktais, t. y. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymais ir kita dalomąja medžiaga.


© Mokymo centras „9 sritys“, UAB